Strona Główna

Nasz program

O nas

Forum

Galeria zdjęć

PIONIERZY

Kontakt
Artykuły:
Jan Włodarek
Historia
Sylwetki
Wywiady
Porady
Trening
Dietetyka
Medycyna
Wspomaganie
Sterydy
Ośrodki
RÓŻNE
Statystyka
Odwiedziło nas:
9955424
osób.
Oni są z nami:
Niektóre problemy kultury fizycznej w zakładach pracy (1980 -1982)
Cz. 1. Autor: Jan Włodarek


(Na zdjęciu: Gala. Ogólnopolski Zlot Kulturystów „RADOM 69” finansowany przez Radomskie Zakłady Tytoniowe.’
Od lewej, rząd górny: Daniel Pasternak, Krzysztof Polubiec, Leopold Dzitkowski, Jan Włodarek, Paweł Przedlacki, Antoni Szczepkowski, NN, Antoni Kołecki. Na dole: NN, NN, Jan Spisz, Wiesław Wnęk, Zbigniew Małachowski, Wojciech Strzeżek, Henryk Szczepański, Stefan Polis. Fot. z arch. Zbigniewa Małachowskiego).

Zakłady pracy były jednym z głównych źródeł finansowania kultury fizycznej, która była prowadzona w dwóch podstawowych działaniach: powszechnej kulturze fizycznej i sporcie wyczynowym.
W nich znalazła się kulturystyka uprawiana m.in. w ogniskach TKKF wspieranych przez zakłady pracy. Na przykład „Syrenka” przez Zakład Transportowy Budownictwa Warszawa, „Błyskawica” przez Zakłady Drukarskie, „Sarmata” przez Zakłady Mechaniki Precyzyjnej i wiele innych, m.in. w Radomiu, Piotrkowie Tryb., Skarżysku Kam. Żyrardowie, Bielawie, Lęborku, Kielcach, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wałbrzychu, Poznaniu, Wrocławiu.

W 1980 roku, kiedy radykalnie zmieniła się sytuacja społeczno – polityczna w kraju nastąpił również rozpad kultury fizycznej w zakładach pracy. Sekcje kulturystyczne w przyzakładowych ogniskach uległy likwidacji, a nieliczne z nich stały się prywatnymi. Miejskie oraz osiedlowe już nie były wspierane finansowo przez zakłady pracy.

Poniższy artykuł , który odnosi się do ówczesnych problemów kultury fizycznej w zakładach pracy warto przeczytać, aby zrozumieć że były znacznie ważniejsze problemy niż rozwój wyczynowej kulturystyki, czy też powołanie sportowego związku kulturystów.
Obecnie jest podobnie, mimo, ze istnieje związek kulturystów finansowany ze środków budżetowych. Kulturystyka jako dyscyplina jest małą , niszową częścią sportu i nic nie wskazuje, na to że znajdzie się w centrum pozytywnego zainteresowania społeczeństwa.

Poniższy artykuł napisałem w 1983 roku, a teraz w JWIP.PL przedstawiam w czterech częściach.
Jan Włodarek grudzień 2012 r.

W powojennej historii Polski, mimo że nie udało się osiągnąć takiego postępu w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, który odpowiadałby potrzebom społecznym, kultura fizyczna stała się zdobyczą socjalną załóg. Kultura fizyczna była zawsze przedmiotem zainteresowania i troski władz administracyjnych (również partyjnych) naszego kraju. Szczególnie w ostatnich latach najwyższe władze kilka razy omawiały problematykę kultury fizycznej. Stwarzały one coraz pomyślniejszy klimat dla kultury fizycznej, inspirując administracje państwową i władze związkowe do starań o systematyczną poprawę warunków i zwiększania możliwości uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i turystyki. Nałożono zadania dla kierownictwo zakładów pracy ( które wtenczas były państwowe ), związków zawodowych, resortów, w zakresie długofalowego programu upowszechniania kultury fizycznej.
Poparcie rządu dla spraw kultury fizycznej spowodowały rozwój inicjatyw społecznych, które wyraźnie kształtują się od 1950 roku. W tym roku powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, natomiast w 1957 r. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zajmujące się uprawianiem rekreacji fizycznej. Rozwój tych towarzystw zajmujących się masową kulturą fizyczną, był wspierany przez zakłady pracy. Dużą rolę w tym procesie odegrały związki zawodowe, które patronowały i wspierały materialnie działalność wypoczynkowo – rekreacyjną wśród załóg pracowniczych i ich rodzin. Dzięki tej opiece i pomocy mogły też powstawać zakładowe jednostki PTTK i TKKF (prowadzące zespoły ćwiczeń kulturystycznych) oraz inne, głównie jako regulaminowe jednostki rad zakładowych, przez nie finansowane i wspierane.

W minionych latach określony został zakres i formy realizacji zadań kultury fizycznej na rzecz zakładu pracy. Kultura fizyczna została uznana za integralną część zakładowej działalności socjalnej, z czego wynikały następujące konsekwencje:
- działalność sportowo-rekreacyjna na rzecz pracowników i członków ich rodzin miała zabezpieczenie finansowe w zakładowym funduszu socjalnym;
- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne zostały zaliczone do zakładowej bazy socjalnej, a zakłady pracy zobowiązane do ich utrzymania i rozwoju;
- organizacje kultury fizycznej świadczące działalność na rzecz załogi były wspomagane środkami zakładowymi i związków zawodowych.
Zadania w zakresie kultury fizycznej w zakładach pracy realizowane były w dwóch podstawowych działaniach powszechnej kultury fizycznej (w której była m.in. kulturystyka- przyp. red.) i sporcie wyczynowym. W 1980 roku, kiedy to radykalnie zmieniła się sytuacja społeczno – polityczna w kraju i rozpadły się stare struktury związkowe, nastąpił też rozpad kultury fizycznej w zakładach pracy.

Ostatnie dwa lata pogłębiły ten stan, co spowodowało znaczne ograniczenie uczestnictwa ludzi pracy w uprawianiu różnych form kultury fizycznej. W 1981 roku na cele pracowniczej kultury fizycznej przekazano o połowę mniej środków finansowych niż w trudniejszym już 1981 r. W latach 1980 – 1981 np. uległo likwidacji ok. 400 ognisk TKKF, natomiast zaprzestało działalności ok. 600, a liczba członków zmniejszyła się o ponad 200 tys. osób. W 1982 roku po wprowadzeniu stanu wojennego, zwieszeniu działalności związków zawodowych i wejściu w życie zasad reformy gospodarczej pozycja kultury fizycznej w zakładach pracy uległa dalszemu osłabieniu. W zakładach pracy i na łamach prasy pojawiły się liczne postulaty, w których domagano się jak najszybszego rozwiązania sprawy kultury fizycznej. Prezentowano różne stanowiska, często odmienne, bowiem jedni żądali zlikwidowania klubów zakładowych i przejęcia ich działalności przez TKKF i PTTK lub odwrotnie, inni natomiast postulowali przeznaczenia funduszu socjalnego na cele załogi z jednoczesną likwidacją zakładowych etatów dla zawodników, trenerów i działaczy. Od miesięcy trwają próby znalezienia odpowiedniego modelu kultury fizycznej w zakładzie pracy. Na przykład załogi górnicze, ich kluby i działacze sportowi wysunęli, po konsultacjach z działającymi w zakładach związkami, koncepsję stworzenia na bazie klubów zakładowych ośrodków rekreacji i sportu – jako wyspecjalizowanych jednostek zaspokajających potrzeby załogi w zakresie kultury fizycznej oraz prowadzących szkolenia w zakresie sportu kwalifikowanego. W modelu tym, w gestii ośrodka znalazło się również wykorzystanie zbudowanej w poprzednich latach bazy sportowo – rekreacyjnej. W innych gałęziach przemysłu taki „model” nie spotkał się z uznaniem załóg zakładów istanowił przedmiot krytyki prasowej. Na przykład w częstochowskiej Hucie im. Bolesława Bieruta ( 13 tys. załogi) powstał Ośrodek Sportu i Rekreacji, który podjął się utrzymania II – ligowej drużyny piłkarskiej, przy jednoczesnym funkcjonowaniu zakładowego pionu socjalnego zajmującego się rekreacją, co spotkało się z niezadowoleniem części załogi. Sygnalizowano również, że pewnym utrudnieniem w ukształtowaniu się działalności kultury fizycznej w przedsiębiorstwach jest brak w wydanych ostatnio przepisach normujących działalność przedsiębiorstw postanowień co do organizowania i prowadzenia kultury fizycznej wśród pracowników i członków ich rodzin. CDN
Autor: Jan Włodarek
, 1983 r.
Rej.665../J.W. – 60/2012.12.10/ JWIP.PL
Aktualizacja: 2013.01.19, godz.23:09


Nie należy rozpoczynać treningu siłowego pod wpływem środków dopingujących i odurzających. Przed wykonywaniem opisanych tutaj metod treningowych i ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Autorzy i właściciel strony JWIP.PL nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.
Ostatnie Artykuły
Skutki koronawiru...
Święta Wielkiej ...
Zmarł nasz Przyja...
Wspomnienie... Pa...
Rak jądra choroba...
Flesz
Słupsk 2010
Słupsk 2010
BOGDAN KASZUBA
Na forum
Tylko aktywnych zapraszamy na forum
oraz
do PionierówJeżeli na tej stronie widzisz błąd, napisz do nas.

Jan Włodarek | Historia | Sylwetki | Wywiady | Porady | Trening | Dietetyka | Medycyna | Wspomaganie | Sterydy | Ośrodki | RÓŻNE