Strona Główna

Nasz program

O nas

Forum

Galeria zdjęć

PIONIERZY

Kontakt
Artykuły:
Jan Włodarek
Historia
Sylwetki
Wywiady
Porady
Trening
Dietetyka
Medycyna
Wspomaganie
Sterydy
Ośrodki
RÓŻNE
Statystyka
Odwiedziło nas:
9955739
osób.
Oni są z nami:
Zwalczanie dopingu. Autor: Jan Włodarek
Dla szperaczy w historii polskiej kulturystyki wyszukałem swój tekst z 1989 roku o dopingu, który został wykorzystany we wstępie i zakończeniu opracowania pt. Stosowanie środków dopingujących w sporcie (kulturystyce) – wybrane zagadnienia, wydanego przez Centralną Komisję Kulturystyki Rady Głównej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

I.Wstęp
Doping według definicji sformułowanej i przyjętej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski /MKOL/ oznacza stosowanie niedozwolonych środków farmaceutycznych i innych substancji zwiększających wydolność ludzkiego organizmu.
Z różnych opracowań, w tym również naukowych wynika, że w sporcie światowym i krajowym wykorzystanie środków farmakologicznych i innych substancji oraz zakazanych metod dla uzyskiwania poprawy wyników sportowych jest tragiczną rzeczywistością, która musi być wyeliminowana ze współczesnego sportu – również z kulturystyki.
Uzasadnieniem dążenia do wyeliminowania dopingu ze sportu jest troska o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zawodników.

Stosowanie dopingu stanowi również pogwałcenie zasad idei sportu. Uzyskiwane wyniki nie odzwierciedlają rzeczywistych możliwości zawodnika, co jest wykroczeniem przeciwko najbardziej podstawowym zasadom „fair pley” i moralności sportowej.
Można założyć, że doping zostanie skutecznie wyeliminowany ze sportu / kulturystyki? Wówczas, gdy wszyscy w nim zaangażowani będą postępować w sposób zgodny z przyjętymi w nich zasadami.
Uznanie, że wszyscy członkowie społeczności sportowej są odpowiedzialni za wyeliminowanie dopingu ze sportu, oznacza przyjęcie obowiązku skutecznego zwalczania przez trenerów, lekarzy i działaczy dopingu u sportowców.
Istotną rolę odgrywa w tych działaniach resort kultury fizycznej oraz koordynowane, nadzorowane i podlegle mu jednostki, w tym związki sportowe.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę dopingu jest ustawa z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej.
W art.18 ust.4 ustawodawca uznaje, że „używanie przez zawodników środków farmakologicznych i innych uznanych za dopingujące jest zabronione”.
Ponadto przepis ust.5 stanowi, że w przypadku nie przestrzegania tego zakazu zawodnicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarna na zasadach określonych w statutach stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków oraz regulaminów sportowych.Nie wyłącza to odpowiedzialności za naruszenie zakazu stosowania dopingu innych osób biorących udział w organizowaniu życia sportowego art.18. 18 ust. 6/. Szczegółowe unormowanie zagadnień kontroli antydopingowej – wynikającej z ustawy – na imprezach sportowych zawiera decyzja Nr 3 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej. Decyzją tą powołano m. in. komisję Antydopingową, do której obowiązków należy m.in. sprawowanie nadzoru nad badaniami antydopingowymi, rozpatrywanie odwołań od wyników badań antydopingowych oraz występowanie z wnioskami o ukaranie do właściwej jednostki kultury fizycznej w uzasadnionych przypadkach.

Funkcjonowanie – przez blisko cztery lata – ustawy o kulturze fizycznej oraz wydanej na jej podstawie omawianej decyzji Nr 3 ukazały konieczność szczegółowego unormowania zagadnień dotyczących dopingu. W nowelizowanej ustawie przewiduje się wprowadzenia odrębnego rozdziału odnośnie kontroli antydopingowej, w którym będą m. in. szczegółowe określone sankcje na stosowanie dopingu.

Spontaniczny rozwój kulturystyki w kraju, przy jednoczesnym braku właściwych form w tej dyscyplinie sportu spowodował, że sprawa dopingu nie była przedmiotem szczególnej uwagi ze strony działaczy klubowych, trenerów, instruktorów i lekarzy. Konsekwencją tego były ujawnione przypadki stosowania środków dopingujących np. przez reprezentanta naszego kraju na mistrzostwach kulturystów w Essen w 1986 roku. Stwierdzono także, że na skutek zażywania środków dopingujących zmarł 20 letni warszawski kulturysta. W środowisku kulturystów Zrzeszenia LZS nie stwierdzono dotychczas przypadków stosowania środków dopingujących. Niemniej jednak Centralna Komisja kulturystyki Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe podejmuje działania profilaktyczne w tym zakresie.

IV. Zakończenie
Problem używania środków dopingujących przez sportowców / kulturystów/ nie zastanie rozwiązany przez zakazy i stosowane sankcje.
Istotnym działaniem mającym wpływ na skuteczność walki z dopingiem jest prowadzenie akcji uświadamiająco – wychowawczej. Jej celem powinno być uświadamianie, szczególnie młodym sportowcom /kulturystom/ jak również ich trenerom, instruktorom szkodliwości stosowania dopingu, którego skutki bywają niejednokrotnie wręcz tragiczne, szczególnie dla młodzieży. Takie działania powinny być konsekwentnie prowadzone, co nie wykluczałoby stosowania ostrych sankcji w stosunku do sportowców zażywających zabronione środki farmakologiczne jak również w stosunku do trenerów i lekarzy akceptujących to.
Również istotnym elementem walki antydopingowej jest zapewnienie właściwego systemu kontroli antydopingowej, która przewiduje projekt znowelizowanej ustawy o kulturze fizycznej oraz świadome konsekwentne przestrzeganie przez sportowców /kulturystów/, lekarzy, trenerów i działaczy klubowych zakazu używania środków farmakologicznych uznanych za dopingujące./1989 r./.
Autor: Jan Włodarek
Od Autora: 18 lat temu opracowałem i miałem program walki z dopingiem w wiejskiej kulturystyce, teraz mimo usilnych starań nie natrafiłem na tego typu dokument Polskiego Związku Kulturystyki ... zawierający program i formy walki z dopingiem. Może on jest tajny?


Nie należy rozpoczynać treningu siłowego pod wpływem środków dopingujących i odurzających. Przed wykonywaniem opisanych tutaj metod treningowych i ćwiczeń należy się skonsultować z lekarzem. Autorzy i właściciel strony JWIP.PL nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki działań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.
Ostatnie Artykuły
Skutki koronawiru...
Święta Wielkiej ...
Zmarł nasz Przyja...
Wspomnienie... Pa...
Rak jądra choroba...
Flesz
Tomasz Łapiński
Tomasz Łapiński
GOŚCIE
Na forum
Tylko aktywnych zapraszamy na forum
oraz
do PionierówJeżeli na tej stronie widzisz błąd, napisz do nas.

Jan Włodarek | Historia | Sylwetki | Wywiady | Porady | Trening | Dietetyka | Medycyna | Wspomaganie | Sterydy | Ośrodki | RÓŻNE